Sekretess för djur- och växtarter

För att kunna värna och ta hänsyn till hotade arter och deras livsmiljöer är kunskapen om var de finns helt nödvändig. Men vissa arter kan hotas när detaljerad information om deras förekomst sprids. Det kan till exempel handla om ökade risker för äggplundring, stöld av rovfågelungar och illegal jakt på rovdjur eller att arterna är särskilt störningskänsliga.

Riktlinjer för hantering av känsliga artuppgifter

En varg som ylar
Ylande varg. Foto: Per Wedholm

Länsstyrelserna har gemensamma riktlinjer för hur artuppgifter ska hanteras och presenteras. Syftet är att få en säker hantering av känsliga artuppgifter. 

De flesta rödlistade arterna hotas främst av att deras livsmiljö försämras eller förstörs. För att förhindra det, är det bra att många vet om var de finns. Därför visas de allra flesta rödlistade arterna helt öppet av SLU Artdatabanken i Artportalen. Men ett fåtal arter kan vara känsliga mot störning, hotas av insamling och direkt förföljelse. Det är de så kallade skyddsklassade arterna som allmänheten inte får se.

Sekretesslagen

Den lagstiftning som är tillämplig vid prövning av om en sekretessbelagd uppgift kan lämnas ut är Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 20 kap. 1 § (öppnas i ny flik): ”Sekretess gäller för uppgift om en djur- eller växtart som är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd, om det kan antas att ett sådant bevarande av arten inom landet eller del av landet motverkas om uppgiften röjs.” Lag (2012:770).

Hantering av känsliga artuppgifter

Länsstyrelsernas gemensamma riktlinjer för hur känsliga artuppgifter ska hanteras.